Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

fromaage
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxmartii xmartii
fromaage
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu vianotoco notoco

March 01 2018

fromaage
0674 47af 390
Reposted fromomphh omphh
fromaage

March 02 2015

fromaage
8581 da1c 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
0706 f9cb
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
fromaage
8606 7976 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
fromaage
4851 a679 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
fromaage
0345 067b 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
fromaage
0298 1604 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
fromaage
3797 4205 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk

November 12 2014

fromaage

April 18 2014

fromaage

October 12 2013

fromaage
dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— katarzyna miller
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
fromaage
Statki w portach są bezpieczne, ale rolą statków nie jest stać w porcie.
Reposted fromzEveR zEveR viaszydera szydera

April 22 2013

fromaage
3459 b97b 390
Reposted from60feettall 60feettall viafruittree fruittree

February 15 2013

fromaage

January 17 2013

fromaage
"Czytam co do mnie piszesz i myślę, że myślimy podobnie, nawet jak mamy inne życie."
Reposted frompoositivee poositivee viamefir mefir

December 23 2012

fromaage
8274 9a0e 390
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie

December 13 2012

fromaage
8579 ba4e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl